Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Obveze predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine („Narodne novine“  broj 143/21) (u daljnjem testu: Zakon) uređuje se sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te između ostalog, obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava (vijećnika Općinskog vijeća Općine Domašinec). Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Temeljem članka 4. stavak 3., vijećnik Općinskog vijeća Općine Domašinec dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela, obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Temeljem članka 4., stavka 4., popis udjela iz stavka 3. istog članka Zakona, objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama Općine Domašinec.

Temeljem članka 4. stavak 5. Zakona, vijećnik Općinskog vijeća Općine Domašinec dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti Općinsko vijeće Općine Domašinec o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Općinom Domašinec te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Općina Domašinec osnivač ili član.

POPIS UDJELA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC U VLASNIŠTVU POSLOVNOG SUBJEKTA
 Redni broj Ime i prezime vijećnika/ce Naziv poslovnog subjekta Pravni oblik poslovnog subjekta OIB poslovnog subjekta Sjedište poslovnog subjekta Vlasnički udio (%)
1. Goran Koren GALAD d.o.o. d.o.o. 42381273287 K. Zrinski 1, Domašinec 100%
2. Maja Zelenić OPG Zelenić OPG 30780200610 Glavna 237, Domašinec 100%

Popis je sastavljen sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne Novine” 143/21), na temelju pisane obavijesti članova predstavničkog tijela.
Popis je ažuriran na dan: 09. lipnja 2023. godine.