Akti - Općinsko vijećeAktivnostiUncategorized

Održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec održana je u petak, 25. ožujka 2022. godine

Donijeti su sljedeći akti:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
 2. Zaključci o usvajanju izvješća o izvršenju Programa: – javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2021. godinu,javnih poteba u sportu na području Općine Domašinec za 2021. godinu, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu,održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu
 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Domašinec za 2021. godinu,
 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2021. godinu,
 5. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu,
 6. Zaključci o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa: – gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu,– održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu,
 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
 8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini,
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2021. godinu,
 11. Zaključak o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Domašinec u 2021. godini,
 12. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Domašinec za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2021. godinu,
 13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Domašinec za 2021. godinu tvrtke GKP PRE-KOM d.o.o.,
 14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Domašinec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2021. godinu,
 16. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2022. godinu,
 17. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Domašinec,
 18. Pravilnik o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje cijene smještaja djece s područja Općine Domašinec u dječjim vrtićima,
 19. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama,
 20. Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći uslijed posljedica potresa,
 21. Pravilnik o financiranju javnih potreba na području Općine Domašinec,
 22. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Domašinec i imenovanju članova,
 23. Odluka o davanju suglasnosti za davanje u podzakup poslovnog prostora u Društvenom domu Domašinec,
 24. Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Domašinec za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
 25. Aktualni sat

IZVOD IZ ZAPISNIKA