Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održati će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

U utorak, 28. prosinca 2021. godine s početkom u 17,00 sati održati će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Domašinec.

DNEVNI RED:

 1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2021. godinu + Obrazloženje III. Izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Programa: javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2021. godinu, javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2021. godinu, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu, održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu
 3. Donošenje III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2021., 2022. i 2023. godinu
 4. Donošenje Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu
 5. Donošenje Projekcije Proračuna Općine Domašinec za 2023. i 2024. godinu
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu
 7. Donošenje Programa:  javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2022. godinu, javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2022. godinu, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2022. godini, održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2022. godini
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2022. godinu
 9. Donošenje Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu
 10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Domašinec za 2022. godinu
 11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Domašinec za 2022. godinu
 12. Donošenje Programa sufinanciranja javnih potreba vjerskih zajednica u 2022. godini
 13. Donošenje Plana davanja koncesija Općine Domašinec u 2022. godini
 14. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec
 15. Donošenje Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Domašinec za 2021. godinu, Analiza
 16. Donošenje Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Domašinec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 17. Donošenje Zaključka o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara,
 18. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Domašinec,
 19. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Domašinec,
 20. Donošenje Odluke o prihvaćanju Zajedničke zamolbe DVD-a Domašinec i DVD-a Turčišće za sufinanciranje članarine (dobrovoljnih priloga) podupirajućih članova,
 21. Donošenje Odluke o prihvaćanju Zamolbe NK Dinamo Domašinec za sufinanciranje dobrovoljnih priloga stanovnika naselja Domašinec,
 22. Donošenje Odluke o prihvaćanju Zamolbe NK Borac „PMP“ Turčišće vezane za sufinanciranje dobrovoljnih priloga stanovnika naselja Turčišće,
 23. Donošenje Odluke o donošenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja obitelji na području Općine Domašinec, Program
 24. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja obitelji na području Općine Domašinec,
 25. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova,
 26. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Domašinec,
 27. Aktualni sat