GospodarstvoPoduzetničke zone

Poduzetnička zona

JAVNA NADMETANJA:

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Domašinec o prodaji i utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće, Klasa: 021-05/2005-01/91, od 06.04.2005. godine i Zaključka Povjerenstva za provedbu natječaja o prodaji i zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec, Klasa: 021-05/06-01/127, od 05.09.2006. godine, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), Povjerenstvo objavljuje

JAVNO NADMETANJE

ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U
PODUZETNIČKOJ ZONI DOMAŠINEC – TURČIŠĆE

Poduzetnička zona Domašinec - Turčišće
Poduzetnička zona Domašinec – Turčišće

1. Prodaji putem javnog nadmetanja izlaže se slijedeće građevinsko zemljište:

* gruntovna čestica br 223/b/1/4/8, identična kat.čest.br. 7/19, pašnjak od 3120 m²

Građevinsko zemljište je namijenjeno isključivo za izgradnju poduzetničkih objekata.

2. Početna cijena zemljišta na javnom nadmetanju je 64,00 kune za 1 m² (četvorni metar).

3. Minimalno podizanje cijene između ponuđača koji sudjeluju u javnom nadmetanju za određenu česticu građevinskog zemljišta je jedna kuna po m² zemljišta.

4. Za sudjelovanje u javnom nadmetanju sudionici javnog nadmetanja su dužni na ruke voditelja javnog nadmetanja uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kuna (isključivo u kunama) po svakoj čestici zemljišta za koju se nadmeću, prije početka javnog nadmetanja.

5. Sudionicima koji ne uspiju u javnom nadmetanju jamčevina se vraća odmah po sastavljanju zapisnika u Uredu Općine Domašinec, a sudionicima koji uspiju u javnom nadmetanju uplaćuje na ŽRN Općine Domašinec i uračunava u cijenu kupljenog zemljišta.

6. Cijenu zemljišta postignutu na javnom nadmetanju sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju dužni su u cijelosti uplatiti na ŽRN Općine Domašinec u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o najpovoljnijem ponuđaču.

7. U konačnom uređenju građevinsko zemljište će biti opremljeno sa:

* asfaltiranom prometnicom (širina 6 m, uzdužna parkirališta, nogostupi i travnate površine),
* oborinskom odvodnjom (oborinska kanalizacija izgrađena ispod prometnice),
* plinskom mrežom,
* vodovodnom mrežom,
* trafostanicom i n/n mrežom s javnom rasvjetom,
* TK mrežom.

8. Budući vlasnici građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće nemaju posebnu obvezu financiranja izgradnje komunalne infrastrukture iz točke 7. ovog nadmetanja.

9. Priključenje građevinske čestice na komunalnu infrastrukturu plaća budući vlasnik građevinskog zemljišta (plaćanje izvođenja priključaka, zakupa el. snage, naknada za priključenje i sl. troškova vezanih uz priključenje na infrastrukturu),

10. Promjenu kulture zemljišta plaća budući vlasnik poduzetničke parcele prilikom ishođenja građevinske dozvole,

11. Općina Domašinec nudi posebne pogodnosti prilikom izgradnje građevinskih objekata u poduzetničkoj zoni koje se odnose na plaćanje komunalnog doprinosa, oslobađanjem od plaćanja u visini od 10 % do 100%, ovisno o broju novozaposlenih radnika, temeljem posebne odluke Općinskog vijeća Općine Domašinec.

12. Poduzetničke parcele će se prodavati putem javnog nadmetanja koje će se održavati svakog zadnjeg petka u mjesecu s početkom u 10 sati, na licu mjesta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće.

13. Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, a strane samo ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete (identitet se utvrđuje uvidom u osobnu iskaznicu, domovnicu ili putovnicu, te registraciju obrta ili poduzeća).

14. Uvid u prostornu dokumentaciju (DPU) i ostale informacije vezane uz točku 12. mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec ili na tel. 040 863 240 ili na e-mail: opcina-domasinec@ck.t-com.hr

OBAVIJEST O PRODAJI OSTALIH GRAĐEVINSKIH ČESTICA

(koje nisu predmetom ovog nadmetanja):

Prema odluci Povjerenstva, objavom javnog nadmetanja u tjednim glasilima Međimurske županije.

GRAFIČKI PRIKAZ PODUZETNIČKE ZONE DOMAŠINEC – TURČIŠĆE

Grafički prikaz – poduzetnička zona Domašinec – Turčišće
Panorama industrijske zone