Akti - Općinsko vijeće

Održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

U ponedjeljak, 20. lipnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati održana je10. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Donijeti su sljedeći akti:

  1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu
  2. Donošenje Zaključka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa: 2a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2022. godinu, 2b) javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2022. godinu,
  1. izmjena i dopuna Programa: 2c) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu,
  2. Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Domašinec
  3. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec
  4. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o preuzimanju duga DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA DOMAŠINEC za radove na projektu „Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Domašincu“
  5. Donošenje Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Općinu Domašinec
  6. Aktualni sat

Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Domašinec