Akti - Općinsko vijećeUncategorized

Održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

U utorak, 28. prosinca 2021. godine s početkom u 17,00 sati održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Sjednica je održana u Vijećnici Općine Domašinec.

Donijeti su sljedeći akti:

1. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

Obrazloženje III. Izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu

2. I. IZMJENE I DOLPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

3. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

4. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

5. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

6. III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021., 2022 I 2023. GODINU

7. PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

8. PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2023. I 2024. GODINU

9. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU.

10. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

11. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

12. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

13. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

14.PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

15. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2022. GODINU

16. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

17. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

18. PROGRAM SUFINANCIRANJA JAVNIH POTREBA VJERSKIH ZAJEDNICA U 2022. GODINI.

19. PLAN DAVANJA KONCESIJA OPĆINE DOMAŠINEC U 2022. GODINI

20. ODLUKA O KOEIFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I N AMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE DOMAŠINEC

21. ODLUKA O USVAJANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

22. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

23. ODLUKA O DONOŠENJUPLANA RAZVOJNIH PROGRAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE DOAMŠĆINEC ZA 2022. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA

24. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA

25.ZAKLJUČAK O OCJENI USKLAĐENOSTI PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE DOMAŠINEV S NOVONASTALIM UVJETIMA POŽARA

26. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOF OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC

27. ODLUKU O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC

28. ODLUKA O PRIHVAĆANJU ZAJEDNIČKE ZAMOLBE DVD-A DOMAŠINEC I DVD- A TURČIŠĆE ZA SUFINANCIRANJE ČLANARINE

29. ODLUKA O PRIHVAČANJU ZAMOLBE NK DINAMO DOMAŠINEC ZA SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNOG PRILOGA STANOVNIKA NASELJA DOMAŠINEC

30. ODLUKA O PRIHVAĆANJU ZAMOLBE NK BORAC PMP TURČIŠĆE VEZANE ZA SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNOG PRILOGA STANOVNIKA NASELJA TURČIŠĆE

31. ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC

PROGRAM

32. ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC I IMENOVANJU ČLANOVA

33. ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVAOPĆINE DOMAŠINEC I IMENOVANJU ČLANOVA

34. ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA S KOJIM ĆE SE SKLOPITI UGOVOR O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI DOMAŠINEC

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC