Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održati će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

U četvrtak, 23. ožujka 2023. godine, s početkom u 19,00 sati, u Vijećnici Općine Domašinec, održati će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Dnevni red:

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Domašinec od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
 2. Donošenje Zaključaka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa:
  1. a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2022. godinu,
  2. b) javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2022. godinu,
  3. c) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu,
  4. d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Domašinec za 2022. godinu
 4. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu
 5. Donošenje Odluka o donošenju:
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu + Izvješće
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu+ Izvješće
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2022. godinu + Izvješće
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu + Izvješće
 10. Donošenje I. izmjena i dopune Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Domašinec u 2022. godini + Izvješće+ Obrazac
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Domašinec za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2022. godinu + Izvješće
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Domašinec za 2022. godinu tvrtke GKP PRE-KOM d.o.o. + Izvješće
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Domašinec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu + Izvješće
 15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2022. godinu + Izvješće
 16. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2023. godinu
 17. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Domašinec za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine  + Izvješće
 18. Donošenje Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem na adresi Aleksandra Schulteissa 2B, Čakovec u vlasništvo Grada Čakovca
 19. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje natječaja o prodaji i davanju u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec
 20. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Domašinec
 21. Donošenje Odluke o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Domašinec
 22. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstava za provođenje natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Domašinec i imenovanju članova
 23. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Domašinec
 24. Donošenje Pravilnika o načinu provedbe stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata
 25. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata i imenovanju članova
 26. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Domašinec
 27. Donošenje Odluke o donaciji financijskih sredstava Međimurskom veleučilištu u Čakovcu
 28. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec
 29. Donošenje Odluke o zakupu poslovnih prostora u sklopu Društvenog doma Domašinec
 30. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Domašinec
 31. Aktualni sat