Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Dopuna Dnevnog reda 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Domašinec

umjesto 5. Aktualni sat, točka 5. sada glasi:

TOČKA 5.

a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu,

b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec na Plan rada za 2023. godinu te Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Aktualni sat se sada nalazi pod rednim brojem 6.