SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – opće informacije

Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15). Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Općine Domašinec prilikom donošenja općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Općine Domašinec, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Domašinec će izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

VLADA RH – KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

ODLUKA O IMENOVANJU KOORDINATORICE ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU