Akti - Općinsko vijeće

Održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

U utorak, 07. srpnja 2020. godine s početkom u 19,00 sati, održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec.

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odgodi dospijeća komunalne naknade (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 3. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja dijela komunalne naknade u 2020. godini (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada Čakovca nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 5. Donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja i redovnih studenata sa područja Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 7. Donošenje Rješenja o Izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 8. Donošenje Odluke o donošenju trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija Općine Domašinec za razdoblje od 2020. do 2022. godine (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici), Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija Općine Domašinec za razdoblje od 2020. do 2022. godine
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskoj reviziji Općine Domašinec za 2019. (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 10. Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 11. Donošenje Odluke o potpisivanju aneksa ugovora o preuzimanju duga (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici)
 12. Aktualni sat