Akti - Općinsko vijeće

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec, 23.12.2011. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DOMAŠINEC

 

PRIOPĆENJE – 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec, 23.12.2011. godine

1. Jednoglasno je donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Domašinec za 2010. godinu.
2. a) Jednoglasno su donijete 2. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2011. godinuOdbor za financije i proračun analizirao je prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Domašinec za 2011. godinu, te zaključuje:

  • planirani prihodi i primici iznose 2.886.000,00 kuna, Izmjenama i dopunama se umanjuju za 482.500,00 kuna, te iznose 2.403.500,00 kuna.
  • planirani rashodi i izdaci iznose 2.886.000,00 kuna, a Izmjenama i dopunama se umanjuju za 482.500,00 kuna, te isto tako iznose 2.403.500,00 kuna.
b) Jednoglasno su donijete 2. Izmjene i dopune Plana nabave usklađene s izmjenama i dopunama Proračuna Općine Domašinec za 2011. godinu.
c) Jednoglasno su donijete Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2011. godini.Programom su utvrđena ulaganja u visini od 203.900,00 kuna.
d) Jednoglasno su donijete Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Domašinec za 2011. godinuProgramom su utvrđena ulaganja u visini od 121.000,00 kuna.
e) Jednoglasno su donijete Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2011. godinuProgramom su utvrđena ulaganja u visini od 36.000,00 kuna.
f) Jednoglasno su donijete Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Općine Domašinec za 2011. godinuProgramom su utvrđena ulaganja u visini od 43.500,00 kuna.
3. a) Jednoglasno je donijet Proračun Općine Domašinec za 2012. godinu i Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu

  • planirani prihodi i primici iznose 3.114.000,00 kuna,
  • planirani rashodi i izdaci iznose 3.114.000,00 kuna,

Prihodi poslovanja (razred 6) planirani su u iznosu od 2.243.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) planirani su u iznosu od 871.000,00 kuna.

Rashodi poslovanja (razred 3) planirani su u iznosu od 1.616.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planirani su u iznosu od 1.498.000,00 kuna.

b) Jednoglasno je donijet Plan razvojnih programa za razdoblje 2012. do 2014. godine. Planom razvojnih programa utvrđeno je financiranje kapitalnih projekata do 2014. godine.Najznačajnije ulaganje u 2012. godini je rekonstrukcija javne rasvjete naselja Domašinec i Turčišće u vrijednosti cca 900.000,00 kuna, financirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Domašinec.
c) Jednoglasno je donijeta Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec za 2012. godinu.
d) Donijet je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u visini od 267.700,00k kuna.
e) Donijet je Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Domašinec za 2012. godinu u visini od 1.167.000,00 kuna.
f) Donijet je Program javnih potreba u športu na području Općine Domašinec za 2012. godinu u visini od 43.500,00 kuna.
g) Donijet je Program javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2012. godinu u visini od 43.000,00 kuna.
4. Donijeta je Odluke o tužbi protiv HT d.d. Savska cesta 32, Zagreb za plaćanje zakupa korištenja prostora u kojemu je smještena telefonska centrala u Domašincu
5. Donijet je Zaključak o potvrđivanju osobe (mrtvozornika) za utvrđivanje nastupa smrti
6. Donijet je Zaključak vezan uz prigovor na primjedbu OPG-a Peršak Slaven, Domašinec. Općinsko vijeće prihvatilo je Odgovor na primjedbu koji je dalo Povjerenstvo za obavljanje poslova vezanih uz poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Domašinec.
7. Donijete su Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja za Općinu Domašinec. Plan zaštite i spašavanja usklađen je s propisima koji reguliraju Zaštitu i spašavanje. 
8. Donijete su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Domašinec za 2012. godinu,
9. Aktualni sat.Raspravljalo se o potrebi mijenjanja Odluke o komunalnom doprinosu. Između ostalog razmatrana je mogućnost smanjenja komunalnog doprinosa koji se odnosi na gospodarske objekte u kojima poljoprivrednici – stočari drže životinje.Prijedlog odluke na dnevnom redu će biti tijekom veljače 2011. godine.

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC                                                                                              Dragutin Furdi