Akti - Općinsko vijeće

PRIOPĆENJE – 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec (27.09.2010.)

Točka 1. dnevnog reda
Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Općinsko vijeće Općine Domašinec donijelo je Pravilnik o zaštiti arhivskog gradiva
koji se uređuje prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Općine Domašinec i njenih/njegovih prednika kao i predaja gradiva nadležnom arhivu.

Točka 2. dnevnog reda
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec

Općinsko vijeće utvrdilo je koeficijente za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec. Koeficijenti se kreću u rasponu od 1 do 1,79. Plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec ostaju na razini dosadašnjih.

Točka 3. dnevnog reda
Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec

Općinsko vijeće Općine Domašinec donijelo je Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec

Stručno znanje, učinkovitost i poštivanje službene dužnosti službenika ocjenjuje se prema kriterijima stručnosti, kreativnosti i samoinicijativnosti u izvršavanju poslova, kvalitete i opsega obavljenih poslova i pridržavanja zadanih rokova u izvršavanju poslova i poštivanju radnog vremena.

Točka 4. dnevnog reda
Donošenje Zaključka o Izvješću o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2009. godinu

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak kojim se prihvaća Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područni ured Čakovec, o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2009. godinu.

Domašinec, 05.10.2010.